La controlla

Sco possesur d’ina installaziun electrica essas Vus obligai da schar controllar quella periodicamein. Quella controlla astga buc vegnir menada atras dalla fatschenta che ha fatg las installaziuns en casa. Il fundament per la lescha ei la NIV: https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20012238/.

 

Duront la controlla vegnan tut las installaziuns electricas el baghetg controlladas. Ei vegn fatg differentas mesiraziuns tier las besclas, cazzolas e segironzas. Tier las installaziuns vegn fatg ina inspecziun exacta, aschia che tut ils sbagls vegnan anflai e pli tard reparai.

 

L’installaziun vegn controllada perquei ch’ils apparats sco besclas, segironzas ed apparaturas vegnan isai el decuors dil temps. Ils Fi’s e segironzas ston entras quei vegnir controllai per saver garantir ina installaziun segira. La controlla ei entras quei era screta avon dalla lescha.

SCHMED Elektrokontrollen
Tino Schmed
Via Cuort 59
7165 Breil/Brigels
Mobile: +41 77 528 73 01
E-Mail: ts@schmed-ek.ch